Zprávy z KPŠ

Členství v KPŠ

  • Členem KPŠ se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která má zájem podílet se na činnosti KPŠ a souhlasí s jeho stanovami. V případě zájmu o členství v KPŠ prosím vyplňte přiloženou přihlášku a odevzdejte ve škole (popř. osobně pí. Šťástné).

Jakéhokoliv dalšího nadšeného rodiče mezi sebou velmi rádi přivítáme.

 

Rada KPŠ

  • Rada KPŠ řídí činnost KPŠ v souladu se stanovami, předkládá zprávy o činnosti a hospodaření KPŠ členům. Vychází přitom z připomínek členů KPŠ a zprostředkovává komunikaci mezi členy KPŠ a školou. Rada KPŠ je volena z řad členů KPŠ.

 

Hospodaření KPŠ

  • Příjmy KPŠ tvoří členské příspěvky, sponzorské dary, výnosy z různých společenských akcích a granty. Získané finanční prostředky a dary jsou určeny pro materiální a finanční pomoc škole a žákům školy. O jejich určení rozhoduje Rada KPŠ na doporučení členů KPŠ. Hospodaření s finančními prostředky se řídí platnými právními normami ČR. Vedením účetní evidence je pověřen pokladník.
  • Příspěvky je možné v současné době hradit pouze v hotovosti buď přímo pokladníkovi, paní Bubeníkové, nebo prostřednictvím pracovníků školy (peníze můžete odevzdat např. paní ředitelce Ále Fialové).

Bankovní účet KPŠ

  • V současné době KPŠ nemá zvláštní bankovní účet, fond je uložen u pokladníka. Účet bude založen poté, co bude ustavena nová Rada KPŠ, aby bylo možné založit účet přímo pro potřeby občanského sdružení a ne pouze účet na konkrétní fyzickou osobu.

Školní rok 2016/2017: Vyučtování KPŠ k 30. 7. 2017

Školní rok 2015/2016: Vyúčtování KPŠ k 30. 6. 2016

Školní rok 2014/2015 : Vyúčtování KPŠ k 30. 6. 2015

Školní rok 2013/2014:Vyúčtování KPŠ k 30.6.2014

Školní rok 2012/2013:Vyúčtování KPŠ k 30.6.2013