Zápis do MŠ Líšnice

- vyhlášení, kritéria, informace, formuláře

Informace k organizaci a průběhu zápisu pro školní rok 2020/21

Vyhlášení

1. Organizace zápisu

 

1.1 Termín zápisu

Zápis do mateřské školy se koná v souladu s § 34 zákona č. 561/2005 Sb., školský zákon, v tomto roce POUZE DISTANČNĚ. Letos mohou uchazeči přihlášky dodávat od soboty  2. května 2020 do pátku 15. května 2020 včetně.

 

1.2 Místo zápisu:

Přihlášky doručujte na adresu Základní škola a mateřská školy Líšnice, okres Praha – západ, Líšnice 19, 252 10, Mníšek pod Brdy. Přihlášku lze také vhodit do schránky na budově školy (stará budova) na adrese Líšnice 19, 25210 Mníšek pod Brdy. Schránka je umístěna na čelní straně budovy vedle hlavního vchodu. Přijetí přihlášky vám potvrdíme zasláním sms, ta bude obsahovat i vaše registrační číslo. Žádost též můžete poslat poštou. Máte-li datovou schránku či disponujete-li elektronickým podpisem, můžete dokumenty naskenovat a zaslat je na školu elektornicky. POZOR!!! Obyčejný email nestačí, vaše žádost by nebyla školou přijata.

Emil pro zaslání elektronicky podepsané přihlášky: zslisnice@zslisnice.cz

Datová schránka naší školy: cmhqjpc

VEŠKERÉ FORMULÁŘE JSOU K DISPOZICI NA www.zslisnice.cz, https://ms-listecek.webnode.cz/ a na webových stránkách obce https://www.obeclisnice.eu/.

Máte problém s vytištěním formulářů? Ozvěte se na mail: zslisnice@zslisnice.cz.

ŽÁDOST: Uvedení mobilního telefonu a emailové adresy je při zápisu do školy dobrovolný akt. Žádáme vás však o jejich laskavé uvedení, v současné době by byla komunikace s vámi pouze běžnou poštou zbytečně komplikovaná. Děkujeme.

 

1.3 Potřebné dokumenty:

Do obálky či do mailu vložte:

- žádost o přijetí do MŠ ke stažení zde

- zápisní list pro rok 2020/2021 (dobrovolné, možno vyplnit v září) ke stažení zde

- kopii rodného listu dítěte (stačí i vyfocené mobilem);

- kopii občanského průkazu zákonného zástupce;

- doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.),

- doklad o povinném očkování (viz. níže). 

Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem.

Kopie rodného listu a občanského průkazu (fotografie) můžete též zaslat dálkově na mail: zslisnice@zslisnice.cz.

 

1.4 Povinné předškolní vzdělávání

Od počátku školního roku, kdy dítě dosáhne 5 roku věku, je předškolní vzdělávání povinné a zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání do spádové mateřské školky. Spádová oblast pro naši mateřskou školu je obec Líšnice, okres Praha – západ. Bude-li dítě přijato do jiné mateřské školy, ta o tom musí ze zákona informovat naší mateřskou školu.

 

2. Doložení řádného očkování dítěte

 

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 

V současné situaci nemusíte osobně navštěvovat praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (Formulář zde), a

2. doloží kopii očkovacího průkazu.

 

Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít.

 

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

 

Další možností je předložení originálu lékařského potvrzení (musí být potvrzeno ošetřujícím pediatrem dítěte) a splnění podmínek pro přijetí do MŠ. (Potvrzení vydává lékař na svém formuláři.)

 

3. Kritéria pro přijímání dětí a počet dětí, které je možné přijmout

Ve školním roce 2020/2021 budou v provozu 2 třídy nejvýše s 56 dětmi. Počet přijatých dětí do MŠ závisí na počtu dětí, které z MŠ budou odcházet do ZŠ. Pokud nebude udělen žádný dodatečný odklad, bude možné od příštího školního roku přijmout 12 nových dětí.  

V případě přijetí dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě dětí dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných dětí snížen v souladu s právními předpisy.

 

 

K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Líšnice, okres Praha - západ budou přijímány děti dle kritérií stanovených ředitelkou školy a vyvěšených dne 28. 4. 2020.

UPOZORŇUJEME, že vzhledem k velkému počtu tříletých dětí s trvalým pobytem na území naší obec, budou ke vzdělávání v naší mateřské škole přijímány pouze děti s trvalým pobytem v naší obci dle věku od nejstarších po nejmladší.

Kritéria - zde

4. Průběh zápisu

Po odevzdání žádosti o přijetí a potřebných dokumentů obdržíte od školy infomační sms (škola potvrdí přijetí žádosti) a zároveň obdržíte registrační číslo.

Po ukončení termínu zápisu obdržíte mailem informaci o počtu žádajících a termín konání tzv. nahlížení do spisu. Jde o dobu, kdy se můžete přijít podívat do vaší složky, zda obsahuje všechny vámi zaslané dokumenty, popř. můžete další dokumenty doložit.

Následně ředitelka školy rozhodne o přijetí či nepřijetí uchazečů. Výsledky budou do 30ti dnů od ukončení zápisu na webu MŠ, ZŠ a obce Líšnice. Uchazeči budou uváděni pod svými registračními čísly.

Rozhodnutí o přijetí obdržíte běžnou poštou, rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou.

5. Přijímání dětí, které se nepodrobily pravidelnému očkování

Mateřské školy mohou přijmout i dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování, ani nemá doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit z důvodů trvalé kontraindikace jen v případě, že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné – předškoláci.

Ostatní děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné, tedy musí být před přijetím do mateřské školy nadále očkovány v rozsahu, jak vyplývá z § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 46 téhož zákona a vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem, pokud nemají potvrzení, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Opatření MŠMT k zápisům do MŠ

 

                                                                                                          Mgr. Alena Fialová

                                                                                                          ředitelka školy

Přílohy

kritéria zápisu do MŠ.pdf

kritéria zápisu do MŠ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 348,68 kB

Vyhlášení zápisu do MŠ.pdf

Vyhlášení zápisu do MŠ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 205,02 kB

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020 CZ.docx

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020 CZ.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 20,99 kB

Žádost o přijetí.doc

Žádost o přijetí.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 36 kB

Zápisní list pro školní rok 202021.docx

Zápisní list pro školní rok 202021.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 14,92 kB

cestne-prohlaseni-o-radnem-ockovani-ditete-ms.pdf

cestne-prohlaseni-o-radnem-ockovani-ditete-ms.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 376,94 kB
Datum vložení: 28. 4. 2020 12:01
Datum poslední aktualizace: 28. 4. 2020 12:11
Autor: Správce webu