Důležité školní dokumenty

Školní vzdělávací program je učební dokument, který si každá základní a střední škola v České republice vytváří, aby realizovala požadavky rámcového vzdělávacího programu pro daný obor vzdělávání. Legislativně je zakotven v zákoně číslo 561/2004 Sb. (Náš školní vzdělávací program  má podtitul "Škola, kde jsme rádi...")

Školní vzdělávací program je doplněn přílohou ŠVP pro rok 2018/2019 

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2018/19

 

Školní řád charakterizuje výchovnou filozofii školy, přístup k žákům, jejich práva a povinnosti. Zahrnuje pravidla chování žáka, docházky do školy, zacházení s učebnicemi, povinnost chránit zdraví své a spolužáků, plnění vnitřních pravidel režimu školy a provozu školy, povinnosti pracovníků školy.

Vnitřní řád školní družiny upravuje provoz školní družiny. 

Vnitřní řád školní jídelny je součástí školního řádu. Ve školní jídelně se stravují žáci a zaměstnanci při dodržení podmínek v souladu s vnitřními předpisy školy.

Preventivní program školy pro školní rok 2018/19 je modelový rámec pro školní preventivní program. Tento dokument definuje dlouhodobé a krátkodobé cíle preventivního programu a aktivit školy. Cílem programu je oddalovat, bránit nebo snižovat výskyt rizikového chování a zvyšovat schopnost žáků činit informovaná a zodpovědná rozhodnutí ve svém životě. (Náš preventivní program nese název: Pracujeme společně.)

Pro delší časové období vytváříme Koncepci rozvoje školy. Koncepce je vytvořena na období 2016 - 2020 a je každoročně aktualizována. 

 

A pro zajímavost připojujeme i Školní vzdělávací program naší mateřské školy.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017 / 2018 je k nahlédnutí ve sborovně školy.