Důležité školní dokumenty

 • Školní vzdělávací program je učební dokument, který si každá základní a střední škola v České republice vytváří, aby realizovala požadavky rámcového vzdělávacího programu pro daný obor vzdělávání. Legislativně je zakotven v zákoně číslo 561/2004 Sb. (Náš školní vzdělávací program  má podtitul "Škola, kde jsme rádi...")
 • Pro školní rok 2020/2021 jsou vydány MANUÁLY ROČNÍKŮ PRO DISTANČNÍ VÝUKU.
 • Školní řád  charakterizuje výchovnou filozofii školy, přístup k žákům, jejich práva a povinnosti. Zahrnuje pravidla chování žáka, docházky do školy, zacházení s učebnicemi, povinnost chránit zdraví své a spolužáků, plnění vnitřních pravidel režimu školy a provozu školy, povinnosti pracovníků školy. Směrnici k výuce tělesné výchovy čtěte zde.
 • Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2020/2021
 • Vnitřní řád školní jídelny je součástí školního řádu. Ve školní jídelně se stravují žáci a zaměstnanci při dodržení podmínek v souladu s vnitřními předpisy školy.
 • Preventivní program školy pro školní rok 2020/2021 je modelový rámec pro školní preventivní program. Tento dokument definuje dlouhodobé a krátkodobé cíle preventivního programu a aktivit školy. Cílem programu je oddalovat, bránit nebo snižovat výskyt rizikového chování a zvyšovat schopnost žáků činit informovaná a zodpovědná rozhodnutí ve svém životě. (Náš preventivní program nese název: Pracujeme společně.)
 • Plán EVVO 2019/2020 je vydán na základě metodického pokynu MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a je zpracován
  s ohledem na požadavky kladené v ŠVP ZV, především ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda.
 • Pro delší časové období vytváříme Koncepci rozvoje školy. Koncepce je vytvořena na období 2016 - 2020 a je každoročně aktualizována.
 • A pro zajímavost připojujeme i Školní vzdělávací program naší mateřské školy.
 • Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019 / 2020 je k nahlédnutí ve sborovně školy.