Školní poradenské pracoviště

špp

Program poradenských služeb

Konzultační hodina Mgr. Kateřiny Hozmanové - spec. ped. péče pro děti

Školní speciální pedagog zejména:
 • koordinuje speciálně-pedagogické poradenství ve škole
 • připravuje a ovlivňuje podmínky pro integraci dětí se zdravotním postižením ve spolupráci s dalšími odborníky, dlouhodobě sleduje a pravidelně vyhodnocuje proces individuální integrace
 • provádí speciálně-pedagogické diagnostické činnosti
 • pomáhá vytvářet a koordinovat vznik individuálních vzdělávacích programů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • poskytuje pedagogickým pracovníkům školy metodickou pomoc a odborné informace z oblasti speciální pedagogiky, pomáhá při jejich aplikaci
 • realizuje speciálně pedagogické vzdělávací činnosti a poskytuje reedukační péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
 • navrhuje a pomáhá realizovat opatření, která směřují ke zkvalitnění vzdělávací práce školy
  v oblasti speciální pedagogiky
 • koordinuje spolupráci se speciálně pedagogickým centrem a dalšími specializovanými pracovišti
 • poskytuje poradenskou a konzultační pomoc rodičům žáků nebo jejich zákonným zástupcům
Výchovný poradce zejména:
 • spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, SPC a SVP
 • provádí vyhledávání žáků, kteří potřebují pomoc a jejichž výchova, vzdělávání nebo psychický a sociální vývoj vyžadují speciální péči
 • předkládá návrhy na postup a řešení problémů žáků
 • průběžně sleduje chování žáků po dobu školní docházky
 • koordinuje spolupráci třídních učitelů se školním psychologem nebo školním speciálním pedagogem
 • pomáhá vytvářet kariérové poradenství školy
 • metodicky pomáhá třídním učitelům při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů
 • je ochráncem práv dítěte v prostředí škol
Školní metodik prevence zejména:
 • vypracovává a kontroluje realizaci  preventivního programu (dříve MPP)
 • poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy při realizaci preventivního programu školy a při provádění jednotlivých preventivních aktivit
 • koordinuje poskytování vzdělávacích akcí pro pedagogy na dané škole
 • spolupracuje s institucemi, které zajišťují odbornou pomoc v problematice prevence - psycholog, policie, OSPOD, střediska výchovné péče
 • zajišťuje informovanost žáků, rodičů nebo jejich zákonných zástupců o činnosti institucí, které poskytují pomoc dětem, které mají problémy se závislostmi nebo jinými negativními jevy v jejich sociálním vývoji
 • spolupracuje se středisky výchovné péče, s krizovými centry a dalšími institucemi, které poskytují primární, sekundární i terciální péči ve státních i nestátních zařízeních
 • ve spolupráci s dalšími odborníky poskytuje konzultační a poradenskou pomoc rodičům
 • podílí se na akcích pořádaných školou v oblasti volno časových aktivit
 • pomáhá při vytváření nabídky volno časových aktivit školy